Mẫu hợp đồng môi giới BĐS mới nhất 2022

16:19 18/09/2022
30 lượt xem

Theo Khoản 2, Điều 3, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 (2014), mẫu hợp đồng môi giới bđs là nội dung đảm bảo tính pháp lý cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản.

Yếu tố chính hợp đồng môi giới bđs

  • Phí môi giới
  • Thời gian thực hiện giao dịch
  • Quyền và nghĩa vụ
  • Các thông tin khác

** ĐỌC THÊM:

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 2022

KINH NGHIỆM LÀM BẤT ĐỘNG SẢN TỪ A – Z

Nội dung mẫu hợp đồng môi giới bđs mới nhất 2022

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP năm 2015;

Căn cứ theo nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng dịch vụ môi giới bất đông sản;

Hôm này, ngày … tháng … năm 2022, tại … chúng tôi gồm có:

Bên sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản (gọi là bên A)

Trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản là tổ chức (gọi là bên A)

Tên tổ chức: …

Địa chỉ văn phòng: …

MÃ số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp lý là ông/bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản là cá nhân (gọi là bên A)

Họ tên: …

Ngày sinh: …

Số CCCD: … Ngày cấp: …/…./…. Nơi cấp: …

Hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Email: …

Bên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản (gọi là bên B)

Tên tổ chức: …

Địa chỉ văn phòng: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp lý là ông/bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Hai bên A và B thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản theo các điều khoản như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

1. Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện nội dung môi giới bất động sản, bên B đảm nhận và thực hiện:

Tìm kiếm đơn vị đối tác đáp ứng các điều kiện của bên A đưa ra để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng; hoặc

Đại diện theo yêu cầu uỷ quyền của bên A để thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản; hoặc

Cung cấp thông tin, hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản. 

2. Đặc điểm của bất động sản do bên A là chủ sở hữu như sau:

Loại hình bất động sản: …

Địa chỉ: …

Diện tích: …

(Bên A và bên B thoả thuận và ghi thông tin cụ thể của bất động sản vào trong hợp đồng này).

3. Giá bán bất động sản là …. đồng (bằng chữ: …)  hoặc theo thoả thuận điều chỉnh của hai bên.

(Đối tượng của hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội). 

Điều 2: Tiền thù lao của người môi giới bất động sản 

1. Tiền thù lao của môi giới bất động sản: Thực hiện nội dung công việc tại Điều 1 của hợp đồng này là … (bằng chữ: …) đã bao gồm …% tiền thuế giá trị gia tăng.

2. Phương thức thanh toán: …

(Bên A và bên B thoả thuận cụ thể về phương thức thanh toán và điền vào trong hợp đồng này).

Điều 3: Hoa hồng môi giới bất động sản

1. Bên B được hưởng hoa hồng môi giới khi khách hàng ký hợp đồng (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản) với bên A.

2. Tiền hoa hồng môi giới bất động sản là … đồn (bằng chữ: …) đã bao gồm …% tiền thuế giá trị gia tăng.

(Mức hoa hồng môi giới bất động sản do các bên thoả thuận và điền vào trong hợp đồng này).

3. Phương thức thanh toán: …

(Bên A và bên B thoả thuận cụ thể về hình thức thanh toán và điền vào trong hợp đồng này).

Điều 4: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện chính thức kể từ ngày …/…/…

Thời gian dự kiến hoàn thành là ….. giờ, ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…

(Bên A và bên B thoả thuận thời hạn cụ thể và điền vào trong hợp đồng này). 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Quyền của bên A

Yêu cầu bên B thực hiện hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản theo đúng nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng này.

Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng quy định trong hợp đồng này, thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và điền vào trong hợp đồng này).

2. Nghĩa vụ của bên A

Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với bên B.

Cung cấp các hồ sơ, thông tin và tài liệu cần thiết liên quan đến bất động sản; và chịu trách nhiệm về các hồ sơ, thông tin và tài liệu do mình cung cấp.

Trả tiền thù lao, hoa hồng môi giới và các chi phí hợp lý khác cho bên B theo thoả thuận trong hợp đồng này.

Bồi thường thiệt hại do lỗi bên A gây ra.

Thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và điền vào trong hợp đồng này).

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Quyền của bên B

Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin về bất động sản.

Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thoả thuận trong hợp đồng này.

Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với bên A, nhưng phải chịu trách nhiệm trước bên A về kết quả môi giới.

2. Nghĩa vụ của bên B

Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với bên A.

Cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng (mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản).

Bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra.

Thực hiện nghĩa vụ về thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và điền vào trong hợp đồng).

Điều 7: Chi phí khác

Bên A phải thanh toán các chi phí phát sinh hợp lý liên quan đến việc môi giới bất động sản, kể cả khi việc môi giới bất động sản không mang lại kết quả cho bên A (nếu có thoả thuận).

Chi phí khác bên A và bên B thoả thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Điều 8: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

1. Trong trường hợp việc tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản hoặc công việc không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải thanh toán thù lao môi giới bất động sản theo phần hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản hoặc công việc mà bên B đã thực hiện và bồi thường thiệt hại (theo thoả thuận nếu có). 

2. Trường hợp bên A vi phạm nghiệm trọng dịch vụ hoặc quy định trong hợp đồng này thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên cần tiến hành thoả thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thoả thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu ra quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ký kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, môi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản.

                            BÊN B                                                                                                BÊN A

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))                                                  (Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Như vậy trên đây là mẫu hợp đồng môi giới bđs mà các nhà đầu tư để tránh những giấy tờ giả mạo.

 

Nguồn: https://diaoc5sao.vn/

Đánh giá:
Bài viết liên quan
Nếu bạn đang có ý định kinh doanh, đừng bỏ qua những câu nói bất hủ trong kinh ...
Kinh nghiệm đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những kiến thức quý báu được đúc ...
Tuổi Nhâm Tuất hợp hướng nào khi xây dựng hay mua nhà ở chính là điều mà hầu ...
CONDOTEL, MỘT CUỘC TÌNH CÓ HẠN 50 NĂM ... - Hầu hết những ai đã lỡ đầu tư vào ...
Kỹ năng làm việc nhóm là một phần quan trọng trong cuộc sống đã theo các bạn từ ...
Khi bạn đã đi nhiều cuộc phỏng vấn, bạn sẽ gặp những câu hỏi mà bạn thấy ngờ ...